Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Алісівської загальноосвітньої школи Близнюківської районної ради

Харківської області І-ІІІ ст. на 2015/2016 навчальний рік

І.Загальні засади

Робочий навчальний план Алісівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. розроблений відповідно до нормативно-правових документів:

- Закону України “Про загальну середню освіту”,

- Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”,

- постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти“,

- постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти“,

- державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01),

- наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»,

- наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02.11.2010 №579 «Про запровадження а загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 № 518 «Про внесення змін до деяких наказів»,

- наказу відділу освіти Близнюківської районної державної адміністрації від 04.06.2015 № 108 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Близнюківського району»,

- листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»,

- розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 №476 «Про впровадження у навчально-виховний процес факультативного курсу «Харківщинознавство»,

- статуту Алісівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Близнюківської районної ради Харківської області комунальної форми власності (нова редакція).

Робочий навчальний план Алісівської загальноосвітньої школи Ι−ΙΙΙ ступенів складений відповідно до рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» та на основі Типових навчальних планів.

За Статутом навчальний заклад є загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів. Робочий навчальний план складено для учнів 1-4, 5-9, 10 - 11 класів. У зв’язку з тим, що у 2 класі відсутні учні, то план на цей клас не складено, кількість учнів в 4 та 11 класах становить менше 5 осіб, план у цих класах складено за індивідуальною формою навчання.

Здійснюється діяльність за такими Типовими навчальними планами:

-для 10-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти та науки України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 9);

-для 11 класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657 (додаток 2) та Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів в 10 класі навчання організовується за філологічним напрямом (українська філологія).

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план основної та старшої школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Він охоплює інваріантну складову сформовану на державному рівні та варіативну складову, де передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи, індивідуальні заняття.

Інваріантна складова робочого навчального плану використана повністю. Варіативна частина складена з урахуванням індивідуальних освітніх потреб учнів.

За рахунок годин варіативної складової введено:

У профільному 10-му класі за вибором батьків та учнів введено:

- курси за вибором «Основи журналістики» для розвитку вміння знаходити та обговорювати інформацію як з однодумцями так і з опонентами - 1 година, «Сонет в історії української і світової літератури» з метою удосконалення читацьких компетенцій старшокласників - 1 година, «Сучасна українська література» з метою покращення якості підготовки учнів до ЗНО - 1 година, «Основи створення комп’ютерних презентацій» з метою розвитку в учнів уміння логічно, доступно й ефектно подавати інформацію, структурувати її, застосовувати різні способи її подання – 0,5 годин;

- факультативні курси «Практикум з синтаксису української мови» з метою розширення знань учнів про граматичну будову української мови - 0,5 годин, «Чарівний світ поезії» з метою навчання учнів проводити аналіз поезій в єдності змісту та форми - 0,5 годин, «Захисти себе від ВІЛ» для розвитку сприятливих для здоров’я життєвих навичок - 1 година, «Індивідуальні заняття з математики» з метою якісної підготовки до ЗНО – 0,5 годин.

Викладання предмета «Захист Вітчизни» проводиться у 10 класі по 1,5 годині на тиждень за рахунок інваріантної складової робочого навчального плану, в 11 класі по 0,5 годині на тиждень (індивідуальне навчання). Поділ класів на групи юнаків та дівчат не здійснюватиметься. Дівчата за їх власним бажанням та за згодою батьків навчатимуться за програмою для групи юнаків.

Курси за вибором та спецкурси викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, та авторськими програмами, схваленими методичною радою КВНЗ «ХАНО».

Предмети трудове навчання та технології викладаються за програмою для класів, що не поділяються на хлопців та дівчат та складається з обов’язкових блоків та варіативних модулів. Для викладання трудового навчання та технологій у 2015/2016 навчальному році визначені такі модулі:

10 клас – базовий модуль «Проектні технології у перетворюючій діяльності людини» та варіативний модуль «Технологія матчворку (конструювання із сірників)»;

11 клас – базовий модуль «Проектні технології у перетворюючій діяльності людини». Варіативний модуль не визначено у зв’язку з індивідуальною формою навчання.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» школа формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево - вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення.

У 2015/2016 навчальному році впроваджуються такі варіативні модулі з фізичної культури:

10 клас – легка атлетика (6-й рік вивчення), гімнастика (6-й рік вивчення), футбол (6-й рік вивчення);

11 клас – футбол (7-й рік вивчення) (для хлопців), гімнастика (7-й рік вивчення) (для дівчат) (у зв’язку з індивідуальною формою навчання).

Через варіативні модулі будуть реалізовуватись види спорту, спортивні ігри, ритміка, тощо.

Додаток № 5

складений відповідно до додатку 9 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки, України від 27.08.10 № 834,зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для учнів 10 класу з українською мовою навчання (філологічний профіль)

Навчальні предмети Інваріантна складова Кількість годин на тиждень профіль української філології
10 клас
Українська мова 4
Українська література 4
Іноземна мова (німецька) 3
Зарубіжна література 3
Історія України 1
Всесвітня історія 1
Правознавство 1
Художня культура 0,5
Математика 3
Біологія 1,5
Географія 1,5
Фізика 2
Хімія 1
Технології 1
Інформатика 1
Фізична культура 2
Захист Вітчизни 1,5
РАЗОМ 32
Варіативна складова 6
Додаткові години на введення спецкурсів та курсів за вибором 3,5
Основи журналістики 1
Сонет в історії української і світової літератури 1
Сучасна українська література 1
Основи створення комп’ютерних презентацій 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 33
Додаткові години на введення факультативних курсів 2,5
Практикум з синтаксису української мови 0,5
Чарівний світ поезії 0,5
Захисти себе від ВІЛ 1
Індивідуальні заняття з математики 0,5
Усього (без урахування поділу класів на групи) 38


Додаток № 6

складений відповідно до додатку 2 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки, України від 27.08.10 № 834,зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657) положення про індивідуальну форму навчання від 20.12.2002 № 732

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для учнів 11 класу з українською мовою навчання.

(індивідуальне навчання)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
Добринін В. Іванова Н. Пугасій Ю. Федорчук Т.
Українська мова 1 1 1 1
Українська література 1 1 1 1
Іноземна мова (німецька) 1 1 1 1
Зарубіжна література 0,5 0,5 0,5 0,5
Історія України 0,5 0,5 0,5 0,5
Всесвітня історія 0,5 0,5 0,5 0,5
Громадянська освіта: Економіка 0,5 0,5 0,5 0,5
Людина і світ 0,5 0,5 0,5 0,5
Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5
Алгебра і початки аналізу 1 1 1 1
Геометрія 0,5 0,5 0,5 0,5
Астрономія 0,5 0,5 0,5 0,5
Біологія 0,5 0,5 0,5 0,5
Фізика 0,5 0,5 0,5 0,5
Хімія 0,5 0,5 0,5 0,5
Екологія 0,5 0,5 0,5 0,5
Технології 0,5 0,5 0,5 0,5
Інформатика 0,5 0,5 0,5 0,5
Фізична культура 0,5 0,5 0,5 0,5
Захист Вітчизни 0,5 0,5 0,5 0,5
РАЗОМ 12 12 12 12
Гранично допустиме навантаження на учня 12 12 12 12

Перелік навчальних програм

робочого навчального плану Алісівської ЗОШ І – ІІІ ступенів для вивчення предметів інваріантної складової

у 10 та 11-му класах у 2015/2016 навчальному році

Українська мова. 10 Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. Профіль – українська філологія. 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Українська мова. 11 Українська мова. Програма для профільного навчання учнів технологічного, природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного напряму (економічний профіль). Рівень стандарту 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Українська література 10 Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. Профіль – українська філологія. 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Українська література 11 Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо – математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико – філологічний). Рівень стандарту, академічний рівень 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Зарубіжна література 10 Світова література. Програма для профільного навчання. Профільний рівень. 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Зарубіжна література 11 Світова література. Програма для профільного навчання. Рівень стандарту 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Іноземна мова ( німецька) 10-11 Німецька мова. Програма для профільного навчання. Рівень стандарту. 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.02.2008 №122
Історія України 10-11 Історія України Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 № 895
Всесвітня історія 10-11 Всесвітня історія. Академічний рівень. Рівень стандарту 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Людина і світ 11 Людина і світ. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту / академічний рівень 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Правознавство 10 Правознавство. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту / академічний рівень 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Алгебра і початки аналізу 10-11 Математика. Програма з математики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Геометрія 10-11 Математика. Програма з математики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Фізика 10-11 Фізика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. 10-11 класи 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Астрономія. 11 Астрономія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень . 10-11 клас 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Біологія. 10-11 Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Екологія. 11 Екологія. Навчальна програма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Хімія 10-11 Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Географія 10 Географія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Економіка 11 Економіка. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Художня культура 10-11 Художня культура. 10-11 класи. Рівень стандарту 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Фізична культура 10-11 Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Захист Вітчизни 10-11 Захист Вітчизни. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657
Інформатика 10-11 Інформатика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту 2010, Київ Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021
Технології 10-11 Навчальна програма «Технології. 10-11 класи». Рівень стандарту 2010, Київ Державна Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 29.06.2010 № 1.4/18-Г-339

Перелік навчальних програм

робочого навчального плану Алісівської ЗОШ І – ІІІ ступенів для вивчення предметів варіативної складової

у 10 та 11-му класах у 2015/2016 навчальному році

Курс за вибором. Основи журналістики. 10 Основи журналістики. Програма курсу за вибором. 10 клас. 2010, Київ. «Грамота» Державна Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.06.2010 №1.4/18-Г-361
Курс за вибором. Сонет в історії української і світової літератури. 10 Сонет в історії української і світової літератури. Програма курсу за вибором. 10 клас. 2010, Київ. «Грамота» Державна Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.06.2010 №1.4/18-Г-361
Курс за вибором. Сучасна українська література. 10 Сучасна українська література. Програма курсу за вибором. 10 – 11 класи. 2010, Київ. «Грамота» Державна Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.06.2010 №1.4/18-Г-361
Курс за вибором. Основи створення комп’ютерних презентацій. 10 Основи створення комп’ютерних презентацій. Програма курсу за вибором. 10 клас. 2009 Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 14.08.2009 №1/11-6823
Факультативний курс. Практикум з синтаксису української мови. 10 Практикум з синтаксису української мови. Програма факультативного курсу. 10 – 11 класи. 2010, Київ. «Грамота» Державна Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.06.2010 №1.4/18-Г-361
Факультативний курс. Чарівний світ поезії. 10 Чарівний світ поезії. Програма факультативного курсу. 10 клас. 2010, Київ. «Грамота» Державна Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.06.2010 №1.4/18-Г-361
Факультативний курс. Захисти себе від ВІЛ. 10 Програма навчального курсу (тренінг-курсу)«Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» для учнівської молоді старшого підліткового та юнацького віку. 10 клас 2013, Київ. «Освіта» Державна Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 №1/9-454
Кiлькiсть переглядiв: 158

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.