Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Алісівської загальноосвітньої школи Близнюківської районної ради

Харківської області І-ІІІ ст. на 2015/2016 навчальний рік

І.Загальні засади

Робочий навчальний план Алісівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. розроблений відповідно до нормативно-правових документів:

- Закону України “Про загальну середню освіту”,

- Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”,

- постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти“,

- постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти“,

- державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01),

- наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»,

- наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02.11.2010 №579 «Про запровадження а загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 № 518 «Про внесення змін до деяких наказів»,

- наказу відділу освіти Близнюківської районної державної адміністрації від 04.06.2015 № 108 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Близнюківського району»,

- листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»,

- розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 №476 «Про впровадження у навчально-виховний процес факультативного курсу «Харківщинознавство»,

- статуту Алісівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Близнюківської районної ради Харківської області комунальної форми власності (нова редакція).

Робочий навчальний план Алісівської загальноосвітньої школи Ι−ΙΙΙ ступенів складений відповідно до рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» та на основі Типових навчальних планів.

За Статутом навчальний заклад є загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів. Робочий навчальний план складено для учнів 1-4, 5-9, 10 - 11 класів. У зв’язку з тим, що у 2 класі відсутні учні, то план на цей клас не складено, кількість учнів в 4 та 11 класах становить менше 5 осіб, план у цих класах складено за індивідуальною формою навчання.

Здійснюється діяльність за такими Типовими навчальними планами:

- для 5-7-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 12);

-для 8-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти та науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти та науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2).

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план основної та старшої школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Він охоплює інваріантну складову сформовану на державному рівні та варіативну складову, де передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи, індивідуальні заняття.

Інваріантна складова робочого навчального плану використана повністю. Варіативна частина складена з урахуванням індивідуальних освітніх потреб учнів.

За рахунок годин варіативної складової введено:

5 клас – факультативні курси «Розв’язуємо текстові задачі» для розвитку логічного мислення і математичного мовлення учнів - 1 година, «Православна культура Слобожанщини» для знайомства учнів з культурним та духовним надбанням Слобожанщини - 1година, «Шкільна риторика» для стимулювання природних механізмів мовлення, освоєння учнями різних мовленнєвих жанрів, формуванню власного стилю мовлення - 0,5 годин;

6 клас - факультативні курси «Розв’язуємо прикладні задачі» для сприяння формуванню в учнів знань про сутність задач та їх розв’язування - 1 година, «Логіка» - 1 година, «Православна культура Слобожанщини» для знайомства учнів з культурним та духовним надбанням Слобожанщини - 1година, «Шкільна риторика» для стимулювання природних механізмів мовлення, освоєння учнями різних мовленнєвих жанрів, формуванню власного стилю мовлення - 0,5 годин;

7 клас – факультативні курси «Православна культура Слобожанщини» для знайомства учнів з культурним та духовним надбанням Слобожанщини - 0,5 годин, «Вибрані питання алгебри» для розвитку логічного мислення, алгоритмічної культури, математичної інтуїції, творчих здібностей школярів - 1 година, «Геометрія як практика, логіка і фантазія» для формування в учнів наочно-образного мислення - 1 година, «Світ кімнатних рослин» для розвитку вміння вести дослідницьку роботу - 0,5 годин;

8 клас – курси за вибором «Харківщинознавство» з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю - 1 година, «Основи медичних знань» для формування в учнів громадської позиції, принципів та норм поведінки щодо стану здоров’я - 0,5 годин, факультативні курси «Культура мовлення» для поглиблення знання учнів про норми сучасної української літературної мови - 0,5 годин, «Православна культура Слобожанщини» для знайомства учнів з культурним та духовним надбанням Слобожанщини - 0,5 годин, «У світі поетичного слова» для розвитку поетичних здібностей учнів, їхнього естетичного сприйняття навколишнього світу - 0,5 годин, «Розв’язування задач з параметрами» для поступової адаптації учнів до розв’язання задач з параметрами - 0,5 годин;

9 клас – курс за вибором «Харківщинознавство» з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю - 1 година, факультативний курс - «Цікава орфографія» для поглиблення знань з української орфографії - 0,5 годин.

Предмети трудове навчання та технології викладаються за програмою для класів, що не поділяються на хлопців та дівчат та складається з обов’язкових блоків та варіативних модулів. Для викладання трудового навчання та технологій у 2015/2016 навчальному році визначені такі модулі:

5 клас – інваріантний модуль – блок 1 «Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП» та варіативні модулі «Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням», «Технологія виготовлення виробів із деревини та деревинних матеріалів (способом ажурного випилювання)»;

6 клас – інваріантний модуль – блок 1 «Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту» та варіативні модулі «Технологія виготовлення виробів способом металопластики», «Технологія виконання електротехнічних робіт»;

7 клас – інваріантний модуль – блок 1 «Технологія виготовлення виробів із деревини» та варіативний модуль «Технологія виготовлення виробів із деревини (способом токарної обробки)»;

8 клас – базовий модуль «Технологія токарної обробки металів» та варіативні модулі «Технологія плетіння із лози», «Технологія слюсарної обробки металів», «Технологія плетіння з соломи»;

9 клас – базовий модуль «Проектування та виготовлення комплексного виробу» та варіативний модуль «Технологія електротехнічних робіт».

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» школа формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево - вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення.

У 2015/2016 навчальному році впроваджуються такі варіативні модулі з фізичної культури:

5 клас – легка атлетика (1-й рік вивчення), футбол (1-й рік вивчення), гімнастика (1-й рік вивчення), волейбол (1-й рік вивчення), туризм (1-й рік вивчення);

6 клас – легка атлетика (2-й рік вивчення), футбол (2-й рік вивчення), гімнастика (2-й рік вивчення), волейбол (2-й рік вивчення), туризм (2-й рік вивчення);

7 клас – легка атлетика (3-й рік вивчення), футбол (3-й рік вивчення), гімнастика (3-й рік вивчення), настільний теніс (2-й рік вивчення), туризм (2-й рік вивчення);

8 клас – легка атлетика (4-й рік вивчення), гімнастика (4-й рік вивчення), волейбол (4-й рік вивчення), футбол (4-й рік вивчення), туризм (2-й рік вивчення);

9 клас – легка атлетика (5-й рік вивчення), гімнастика (5-й рік вивчення), волейбол (5-й рік вивчення), футбол (5-й рік вивчення).

Додаток №3

складений відповідно до додатка 12 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5 – 7 класів з українською мовою навчання

і вивченням російської мови

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
5 клас 6 клас 7 клас
Інваріантна складова
Українська мова 3,5 3,5 2,5
Українська література 2 2 2
Іноземна мова (німецька) 3 2 2
Російська мова 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2
Історія України 1 1 1
Всесвітня історія - 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Математика 4 4 -
Алгебра - - 2
Геометрія - - 2
Природознавство 2 - -
Біологія - 2 2
Географія - 2 2
Фізика - - 2
Хімія - - 1,5
Трудове навчання 2 2 1
Інформатика 1 1 1
Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура 3 3 3
Разом 25,5+3 27,5+3 29+3
Варіативна складова 2,5 3,5 3
Додаткові години на введення спецкурсів та курсів за вибором - - -
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 31 32
Додаткові години на введення факультативних курсів 2,5 3,5 3
Вибрані питання алгебри - - 1
Геометрія як практика, логіка і фантазія - - 1
Світ кімнатних рослин - - 0,5
Розв’язуємо текстові задачі 1 - -
Розв’язуємо прикладні задачі - 1 -
Шкільна риторика 0,5 0,5 -
«Православна культура Слобожанщини» 1 1 0,5
Логіка - 1 -
Усього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3 32+3

Додаток № 4

складений відповідно до додатку 2 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерством освіти та науки України від 05.02.2009 № 66)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 8, 9 класів з українською мовою навчання з вивченням російської мови

Навчальні предмети Інваріантна складова Кількість годин на тиждень
8 клас 9 клас
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Іноземна мова (німецька) 2 2
Російська мова 2 2
Зарубіжна література 2 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Правознавство (практичний курс) - 1
Музичне мистецтво 1 -
Художня культура - 1
Алгебра 2 2
Геометрія 2 2
Біологія 2 3
Географія 1,5 1,5
Фізика 2 2
Хімія 2 2
Трудове навчання 2 1
Інформатика - 1
Основи здоров’я 0,5 0,5
Фізична культура 3 3
РАЗОМ 30,5 32,5
Варіативна складова 3,5 1,5
Додаткові години на введення спецкурсів та курсів за вибором 1,5 1
Харківщинознавство 1 1
Основи медичних знань 0,5 -
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 33 33
Додаткові години на введення факультативних курсів 2 0,5
Розв’язування задач з параметрами 0,5 -
«Православна культура Слобожанщини» 0,5 -
Культура мовлення 0,5 -
У світі поетичного слова 0,5 -
Цікава орфографія - 0,5
Усього (без урахування поділу класів на групи) 34 34

Перелік навчальних програм

робочого навчального плану Алісівської ЗОШ І – ІІІ ступенів для вивчення предметів інваріантної складової

у 5 - 9-му класах у 2015/2016 навчальному році

Українська мова 5-7 Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Російська мова 5-7 Російська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. (1-ий рік навчання – 2-ий рік навчання, 3-й рік навчання) 2012, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Українська література 5-7 Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 № 895
Німецька мова 5-7 Німецька мова. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Зарубіжна література 5-7 Світова література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Історія України 5 Історія України (Вступ до історії). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Історія України. Всесвітня історія 6 Інтегрований курс («Всесвітня історія». «Історія України»). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Історія України. 7 Історія України. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Всесвітня історія 7 Всесвітня історія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Математика 5-7 Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Інформатика 5-7 Інформатика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 № 895
Природознавство 5 Природознавство. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Біологія 6, 7 Біологія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Хімія 7 Хімія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Фізика 7 Фізика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Музичне мистецтво 5-7 Музичне мистецтво. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Географія 6-7 Географія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Образотворче мистецтво 5-7 Образотворче мистецтво. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Трудове навчання 5-7 Трудове навчання. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Основи здоров’я 5-7 Основи здоров’я. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Фізична культура 5-7 Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2013, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664
Українська мова 8-9 Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 2005, Київ. Ірпінь Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 № 1/1-6611
Українська література 8-9 Українська література Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2005, Київ. Ірпінь Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 № 1/1-6611
Іноземна мова (німецька) 8-9 Німецька мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2005, Київ. Ірпінь Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 № 1/1-6611
Російська мова 8-9 Російська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2005, Київ. Ірпінь Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 № 1/1-6611
Зарубіжна література 8-9 Світова література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2005, Київ. Ірпінь Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 № 1/1-6611
Історія України 8-9 Історія України. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2005, Київ. Ірпінь Державна Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2011 № 1/1-622
Всесвітня історія 8-9 Всесвітня історія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2005, Київ. Ірпінь Державна Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2011 № 1/1-622
Правознавство (практичний курс) 9 Правознавство (практичний курс). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2008 Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 21.05.2008 № 1/11-6611
Математика 8-9 Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2005, Київ. Ірпінь Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 № 1/1-6611
Географія 8-9 Географія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2005, Київ. Ірпінь Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 № 1/1-6611
Біологія 8-9 Біологія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2005, Київ. Ірпінь Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 № 1/1-6611
Фізика 8-9 Фізика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2005, Київ. Ірпінь Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 № 1/1-6611
Хімія 8-9 Хімія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2005, Київ. Ірпінь Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 № 1/1-6611
Музичне мистецтво 8 Музичне мистецтво. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2005, Київ. Ірпінь Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 № 1/1-6611
Художня культура 9 Художня культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2005, Київ. Ірпінь Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 № 1/1-6611
Трудове навчання 8-9 Трудове навчання. Нова редакція. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2010 Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 1/11-8205
Інформатика 9 Інформатика. Програма для учнів 9 класу 2008 Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №1021
Основи здоров’я 8-9 Основи здоров’я. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2005, Київ. Ірпінь Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 № 1/1-6611
Фізична культура. 8-9 Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2009 Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 01.07.2009 № 1/1-4630

Перелік навчальних програм

робочого навчального плану Алісівської ЗОШ І – ІІІ ступенів для вивчення предметів варіативної складової

у 5 - 9-му класах у 2015/2016 навчальному році

Навчальна дисципліна Клас Назва програми Рік та видавництво Тип (державна або авторська) Ким дозволена до використання (ким затверджена)
Факультативний курс. Розв’язуємо текстові задачі. 5 Розв’язуємо текстові задачі. Програма факультативного курсу. 5-6 класи. 2003, Київ. «Навчальна книга» Державна Протокол Міністерства освіти і науки України від 24.06.2010 № 4
Факультативний курс. Православна культура Слобожанщини. 5 Навчальна програма факультативного (спеціального) курсу для загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності «Православна культура Слобожанщини». 5 клас. 2011, Харків Регіональна Схвалено методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» від 26.05.11, протокол №2
Факультативний курс. Шкільна риторика. 5-6 Шкільна риторика. Факультативний курс. 5-11 класи. 2010, Київ. «Грамота» Державна Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.06.2010 №1.4/18-Г-361
Факультативний курс. Логіка. 6 Логіка. Програма факультативного курсу. 5 – 7 класи. 2003, Київ. «Навчальна книга» Державна Протокол Міністерства освіти і науки України від 24.06.2010 № 4
Факультативний курс. Розв’язуємо прикладні задачі. 6 Розв’язуємо прикладні задачі. Програма факультативного курсу.6 клас. 2003, Київ. «Навчальна книга» Державна Протокол Міністерства освіти і науки України від 24.06.2010 № 4
Факультативний курс. Православна культура Слобожанщини. 6 Навчальна програма факультативного (спеціального) курсу для загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності «Православна культура Слобожанщини». 6 клас. 2012, Харків Регіональна Схвалено методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» від 17.05.2012, протокол №2
Факультативний курс. Православна культура Слобожанщини. 7 Навчальна програма факультативного (спеціального) курсу для загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності «Православна культура Слобожанщини». 7 клас. 2014, Харків Регіональна Схвалено науково-методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» від 29.05.2014, протокол № 2
Факультативний курс. Вибрані питання алгебри. 7 Вибрані питання алгебри. Програма факультативного курсу. 7 клас. 2003, Київ. «Навчальна книга» Державна Протокол Міністерства освіти і науки України від 24.06.2010 № 4
Факультативний курс. Геометрія як практика, логіка і фантазія. 7 Геометрія як практика, логіка і фантазія. Програма факультативного курсу. 7 – 9 класи. 2003, Київ. «Навчальна книга» Державна Протокол Міністерства освіти і науки України від 24.06.2010 № 4
Факультативний курс. Світ кімнатних рослин. 7 Світ кімнатних рослин. Програма факультативного курсу. 7 клас. 2009, Кам’янець-Подільський. «Аксіома» Державна Лист Міністерства освіти і науки України від 21.10.2008 №1/11-5142
Факультативний курс. Православна культура Слобожанщини. 8 Навчальна програма факультативного (спеціального) курсу для загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності «Православна культура Слобожанщини». 8 клас. 2014, Харків Регіональна Схвалено науково-методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» від 29.05.2014, протокол №2
Факультативний курс. Культура мовлення. 8 Культура мовлення. Програма факультативного курсу. 8 клас. 2010, Київ. «Грамота» Державна Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.06.2010 №1.4/18-Г-361
Факультативний курс. Розв’язування задач з параметрами. 8 Розв’язування задач з параметрами. Програма факультативного курсу. 8 – 11 класи. 2003, Київ. «Навчальна книга» Державна Протокол Міністерства освіти і науки України від 24.06.2010 № 4
Курс за вибором. Основи медичних знань. 8 Основи медичних знань. Програма курсу за вибором. 8 клас. 2009, Кам’янець-Подільський. «Аксіома» Даржавна Лист Міністерства освіти і науки України від 21.10.2008 №1/11-5142
Факультативний курс. У світі поетичного слова. 8 У світі поетичного слова. Програма факультативного курсу. 8 клас. 2010, Київ. «Грамота» Державна Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.06.2010 №1.4/18-Г-361
Курс за вибором. Харківщинознавство. 8-9 Харківщинознавство. Навчальна програма спеціального курсу варіативної складової навчального плану ЗНЗ для учнів 8 – 9 класів. 2010, Харків Регіональна Схвалено методичною радою «Харківського обласного науково-методичного інституту неперервної освіти» від 27.05.2010, протокол №2
Факультативний курс. Цікава орфографія. 9 Цікава орфографія. Програма факультативного курсу. 9 клас. 2010, Київ. «Грамота» Державна Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.06.2010 №1.4/18-Г-361
Кiлькiсть переглядiв: 27

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.