Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Алісівської загальноосвітньої школи Близнюківської районної ради

Харківської області І-ІІІ ст. на 2015/2016 навчальний рік

І.Загальні засади

Робочий навчальний план Алісівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. розроблений відповідно до нормативно-правових документів:

- Закону України “Про загальну середню освіту”,

- Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”,

- постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти“,

- постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти“,

- державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01),

- наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»,

- наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02.11.2010 №579 «Про запровадження а загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 № 518 «Про внесення змін до деяких наказів»,

- наказу відділу освіти Близнюківської районної державної адміністрації від 04.06.2015 № 108 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Близнюківського району»,

- листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»,

- розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 №476 «Про впровадження у навчально-виховний процес факультативного курсу «Харківщинознавство»,

- статуту Алісівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Близнюківської районної ради Харківської області комунальної форми власності (нова редакція).

Робочий навчальний план Алісівської загальноосвітньої школи Ι−ΙΙΙ ступенів складений відповідно до рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» та на основі Типових навчальних планів.

За Статутом навчальний заклад є загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів. Робочий навчальний план складено для учнів 1-4, 5-9, 10 - 11 класів. У зв’язку з тим, що у 2 класі відсутні учні, то план на цей клас не складено, кількість учнів в 4 та 11 класах становить менше 5 осіб, план у цих класах складено за індивідуальною формою навчання.

Здійснюється діяльність за такими Типовими навчальними планами:

-для 1, 3, 4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 1);

Кількість учнів, що навчається – 56.

Мова навчання - українська.

Іноземна мова - німецька, вивчається з 3 класу, враховуючи побажання батьків та фахову підготовку вчителів, у цьому році з 1 класу розпочинається вивчення англійської мови.

Режим роботи п'ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план основної та старшої школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Він охоплює інваріантну складову сформовану на державному рівні та варіативну складову, де передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи, індивідуальні заняття.

Інваріантна складова робочого навчального плану використана повністю. Варіативна частина складена з урахуванням індивідуальних освітніх потреб учнів.

За рахунок годин варіативної складової введено:

- додатковий час на вивчення предмету музичне мистецтво по 0,5 годин у 1,3-му класах для формування основ музичної культури учнів як важливої і невід’ємної частини їхньої духовної культури;

- додатковий час на вивчення предмету образотворче мистецтво 0,5 годин у 1,3-му класах для формування для формування художньої компетентності учнів у процесі засвоєння основ образотворчої грамоти;

Додаток №1

складений відповідно до додатка 2 Типових навчальних планів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 ), із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1, 3 класів з українською мовою навчання

з вивченням російської мови

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 клас 3 клас
Інваріантна складова
Українська мова (навчання грамоти) 7 -
Українська мова - 3,5
Літературне читання - 3,5
Російська мова 2 2
Іноземна мова (англійська) 1 -
Іноземна мова (німецька) - 2
Математика 4 4
Природознавство 2 2
Я у світі - 1
Музичне мистецтво 0,5 0,5
Образотворче мистецтво 0,5 0,5
Трудове навчання 1 1
Інформатика - 1
Основи здоров'я 1 1
Фізична культура 3 3
РАЗОМ 19+3 22+3
Варіативна складова 1 1
Додаткові годинина вивчення предметів інваріантної складової 1 1
Музичне мистецтво 0,5 0,5
Образотворче мистецтво 0,5 0,5
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 23
Усього (без урахування поділу класів на групи) 23 26

Додаток №2

складений відповідно до додатка 2 Типових навчальних планів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 , із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460)

положення про індивідуальну форму навчання від 20.12.2002 № 732

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 4 класу з українською мовою навчання

з вивченням російської мови

(індивідуальне навчання)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
Баришева С. Петрова К. Шаригіна Я.
Інваріантна складова
Українська мова 0,75 0,75 0,75
Літературне читання 0,5 0,5 0,5
Російська мова 0,5 0,5 0,5
Іноземна мова (німецька) 0,5 0,5 0,5
Математика 0,75 0,75 0,75
Природознавство 0,25 0,25 0,25
Я у світі 0,25 0,25 0,25
Музичне мистецтво 0,25 0,25 0,25
Образотворче мистецтво 0,25 0,25 0,25
Трудове навчання 0,25 0,25 0,25
Інформатика 0,25 0,25 0,25
Основи здоров'я 0,25 0,25 0,25
Фізична культура 0,25 0,25 0,25
РАЗОМ 5 5 5

Перелік навчальних програм

робочого навчального плану Алісівської ЗОШ І – ІІІ ступенів для вивчення предметів інваріантної складової

у 1, 3,4-му класах у 2015/2016 навчальному році

№ з/п Навчальна дисципліна Клас Назва програми Рік та видавництво Тип (державна або авторська) Нормативно-правове забезпечення (ким дозволена до використання та ким і коли затверджена)
1 Українська мова 1, 3 Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050
2 Літературне читання 3 Літературне читання . Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050
3 Русский язык 1, 3 Русский язык. Программа для общеобразовательных учебных заведений 2012, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050
4 Іноземна мова (німецька) 3, 4 Німецька мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050
5 Іноземна мова (німецька) 1 Німецька мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050
6 Математика 1, 3 Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050
7 Природознавство 1, 3 Природознавство. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050
8 Я у світі 3 Я у світі. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050
9 Музичне мистецтво 1, 3, 4 Музичне мистецтво. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050
10 Образотворче мистецтво 1, 3, 4 Образотворче мистецтво. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050
11 Трудове навчання 1, 3, 4 Трудове навчання. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050
12 Інформатика 1, 3 Сходинки до інформатики. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050
13 Основи здоров’я 1, 3, 4 Основи здоров’я. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050
14 Фізична культура 1, 3, 4 Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012, Київ. Видавничий дім «Освіта» Державна Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050
15 Українська мова (мова навчання) 4 Українська мова (мова навчання). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2014, http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2014 № 1495
16 Літературне читання 4 Літературне читання. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2014, http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2014 № 1495
17 Русский язык 4 Русский язык. Программа для общеобразовательных учебных заведений 2014, http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2014 № 1495
18 Математика 4 Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2014, http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2014 № 1495
19 Природознавство 4 Природознавство. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2014, http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти інауки України від 22.12.2014 № 1495
20 Я у світі 4 Я у світі. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2014, http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2014 № 1495
21 Інформатика 4 Інформатика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2014, http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2014 № 1495
Кiлькiсть переглядiв: 34

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.